วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นองกรณ์แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ผู้นำทางเทคโนโลยีมีจิตอาสา  พัฒนาชุมชน
Comments